Globalizacja – Regionalizacja – Glokalizacja

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Rozdział analizuje powiązania między globalizacją, regionalizacją a glokalizacją. W pierwszej części przedstawione zostały definicje najważniejszych pojęć, a także ich warianty i interpretacje oraz ewolucja z punktu widzenia różnych dyscyplin społecznych, takich jak studia regionalne, nauki polityczne czy geografia.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W części poświęconej analizie historycznej pokazano, jak rozwijały się studia regionalne i kiedy pojęcie glokalizacji przeniknęło do nauki.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W kolejnej części artykułu dokonana jest właściwa analiza pokazująca wzajemne powiązania procesów globalizacyjnych, regionalizacyjnych i glokalizacyjnych, ich wzajemne przenikanie oraz wpływ. Wykazane jest, że na wszystkich poziomach: globalnym, regionalnym oraz lokalnym, występują te same procesy oraz że należy je obserwować w czasie.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: W ostatniej części rozdziału przedstawione są wnioski końcowe wykazujące konieczność analizy procesów globalizacyjnych w wymiarze przestrzennym i czasowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bieniada, R. (2013). Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne. Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, 6, 281–299.

Bauman, Z. (1997). Glokalizacja czyli komu potrzebna globalizacja a komu lokalizacja. Studia Socjologiczne, 3, 53–69.

Bauman, Z. (2017). Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Tłum. K. Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chojnicki, Z., & Czyż, T. (1992). Region – regionalizacja – regionalizm. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 2, 1–18.

Dorożyński, T. (2011). Rozwój regionów a regionalizacja i globalizacja gospodarki światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 221, 147–156.

Fijałkowski, Ł. (2014). Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kacowicz, A.M. (1998). Regionalization, Globalization, And Nationalism: Convergent, Divergent, or Overlapping?. Kellog Institute Working Paper, 262, 1–47.

Kuciński, K. (2011). Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji. Rocznik Żyrardowski, 9, 15–39.

Robertson, R. (1995). Glocalization. Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. W: M. Featherstone & S. Lash (red.), Global Modernities, (s. 25–44). London: Sage Publications.

Ritzer, G. (2007). The Globalization of Nothing. SAIS Review of International Affairs, 23.

Rykiel, Z. (2000). Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni. Studia Lokalne i Regionalne, 11, 35–46.

Słodowa-Hełpa, M. (2017). Między globalizacją a glokalizacją. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5, 7–22.

Väyrynen, R. (2003). Regionalism. Old and new. International Studies Review, 5, 25–51.

UNESCO (1952). International Social Science Bulletin, 4.