Wielokulturowość a prawa człowieka

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcia wielokulturowości i praw człowieka powiązane są z wieloma zagadnieniami społecznymi, relacja między nimi jest zatem złożona, aczkolwiek niezwykle istotna.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Śledząc różne koncepcje praw człowieka, dostrzegalny jest brak wspólnej definicji czy używanej terminologii. Skłania to do refleksji o oddziaływaniu kultury na postrzeganie praw człowieka: ewolucja podejścia do praw jednostki, ale także zbiorowości potwierdza wpływ kultury na ich rozwój.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Istnienie i wspieranie różnorodności kulturowej jest samo w sobie prawem człowieka i gwarancją poszanowania niezwykle istotnej sfery życia człowieka. Silny pluralizm i relatywizm kulturowy może jednak powodować naruszenia praw człowieka w zakresie, w jakim nie dopuszcza ona postaw ugruntowanych w innej kulturze.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Zarówno prawa człowieka, jak i różnorodność kulturowa są nieodłącznymi elementami życia społecznego; rozwój obu sfer będzie następował, a wybór optymalnej drogi pomiędzy korzyściami i zagrożeniami stąd wypływającymi jest nieuniknionym wyzwaniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alexy, R. (2006). Discourse Theory and Fundamental Rights. W: A.J. Me­néndez, & E.O. Eriksen (red.), Arguing Fundamental Rights. Dordrecht: Springer.

Bała, P. & Wielomski, A. (2016). Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych. Warszawa: Fijorr Publishing Company.

Barczewski, M. (2010). Różnorodność kulturowa a prawa człowieka. W: M. Balcerzak, & S. Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Brzozowski, W., Krzywoń, A. & Wiącek M. (2018). Prawa człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hołda, J., Hołda, Z., Ostrowska, D. & Rybczyńska, J.A. (2014). Prawa człowieka. Zarys wykładu. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.

Hryniewicz, J.T. (2012). Wielokulturowość a prawa człowieka. W: R. Dopierała, & K. Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, (s. 218–229). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Jedlecka, W. (2011). Wielokulturowość w procesie integracji europejskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 86, 83–98).

Korporowicz, L. (2018). Bezpieczeństwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym. Edukacja Międzykulturowa, 2(9).

Mik, C. (1994). Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka. Toruń: Comer.

Niemiec, E. (2018). Nieostrość pojęcia człowieka w kontekście filozoficznym i empirycznym jako problem prawny. W: M. Malczyńska­‑Biały, & K. Żarna (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. (s. 191–206). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nikitorowicz, J. & Guzik-Tkacz, M. (2021). Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w kontekście pedagogicznym. Edukacja Międzykulturowa, 2(15), 23–36.

Orzeszyna, K., Skwarzyński, M. & Tabaszewski, R. (2020). Prawo międzynarodowe praw człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Osiatyński, W. (1996). Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka. W: Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, (s. 1–10). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Podolska, A. (2019). Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Przybyszewski, K. (2010). Prawa człowieka w kontekstach kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sykuna, S. (2010). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W: M. Balcerzak, S. Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (s. 331–337). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Zajadło, J. (2007). Uniwersalizm praw człowieka w konstytucji – bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje. Przegląd Sejmowy, 4, 93–112.

Zajadło-Węglarz, P. (2010). Uniwersalizm praw człowieka. W: M. Balcerzak, S. Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (s. 49–499). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.