Wielokulturowość w organizacji

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Organizacja wielokulturowa zatrudnia pracowników z różnych kultur i oferuje im równe szanse w firmie.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Koncepcja wielokulturowości siły roboczej jest wzbogacana o nowe osiągnięcia badawcze wobec m.in. globalizacji, rozwoju technologicznego, migracji oraz innych zjawisk. Aktualnie, zgodnie z teorią zasobową, zróżnicowanie siły roboczej uważa się za potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Różnice kulturowe pracowników zdaniem optymistów zwiększają potencjał zespołu w procesie podejmowania decyzji, zapewniając wysoki poziom kreatywności i lepsze zrozumienie klientów, zaś zdaniem pesymistów mogą utrudniać efektywną interakcję wskutek oddziaływania głęboko zakorzenionych w nich norm i przekonań o wartości pracy i relacjach w organizacji.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Aktualnie uważa się, że różnorodność kulturowa stanowi wartość dodaną, szczególnie w kontekście integracji (inkluzji) i zapewniania wszystkim zatrudnionym równych szans.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adler, N., & Gundersen, A. (2008). International dimensions of organizational behavior. Mason: Thomson South-Western.

Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tłum. M. Klimowicz i in. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Butts, M.M., Vandenberg, R.J., DeJoy, D.M., Schaffer B.S., & Wilson, M.G. (2009). Individual reactions to high involvement work processes. Investigating the role of empowerment and perceived organizational support. Journal of Occupational Health Psychology, 14(2), 122–136.

Cox, T.H. (1993). Cultural Diversity in Organizations. Theory, Research, and Practice. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Dahlin, K., Weingart, L., & Hinds, P. (2005). Team diversity and information use. The Academy of Management Journal, 48(6), 1107–1123.

Gotsis, G., & Kortezi, Z. (2015). Critical Studies in Diversity Management Literature. New York: Springer.

Glinka, B., & Jelonek, A. (red.). (2010). Zarządzanie międzykulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.

Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations. Software of the Mind. London: McGraw-Hill.

Hofstede, G. (2022). 6 dimensions of organizational culture. Pobrane z: http://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6-dimensions-organizational-culture/ (dostęp: 07.07.2022).

Jaskuła, S., & Korporowicz, L. (2013). Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna jako transgresja. Pogranicze. Studia Społeczne, 21, 121–138.

Jaques, E. (1951). The Changing Culture of a Factory. Londyn: Tavistock Publications.

Jehn, K.A., Northcraft, G.B., & Neale, M.A. (1999). Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups. Administrative Science Quarterly, 44(4), 741–763.

Packer, A.E., & Johnston, W.B. (1987). Workforce 2000. Work and Workers for the Twenty-First Century. Indianapolis: Hudson Institute.

Rakowska, A. (2021). Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji – istota, dylematy, wyzwania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Roberson, Q., Ryan, A.M., i Ragins, B.R. (2017). The evolution and future Diversity at work. Journal of Applied Psychology, 102(3), 483–499.

Seibert, S.E., Silver, S.R., & Randolph, W.A. (2004). Taking empowerment to the next level. A multiple-level model of empowerment, performance, and satisfaction. Academy of Management Journal, 47(3), 332–349.

Seymen, O.A. (2006). The Cultural Diversity Phenomenon in Organizations and Different Approaches for Effective Cultural Diversity Management. A Literary Review. Cross Cultural Management. An International Journal, 13(4), 296–315.

Shore, L.M., Randel, A.E., Chung, B.G., Dean, M.A., Ehrhart, K.H. & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups. A review and model for future research. Journal of Management, 37(4), 1262–1289.

Thomas, D.A., & Ely, R.J. (1996). Making difference matter. A new paradigm for managing diversity. Harvard Business Review, 74(5), 79–90.

Varner, I., & Beamer, L. (2011). Intercultural communication in the global workplace. New York: McGraw-Hill.