Globalna produkcja wiedzy

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Niniejszy tekst omawia zagadnienia globalnej produkcji wiedzy rozumianej jako działalność naukowa, badawczo-rozwojowa (B&R), a także działalność edukacyjna na poziomie szkolnictwa wyższego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Analiza historyczna pokazuje, w jaki sposób wytworzyły się współczesne systemy nauki i szkolnictwa wyższego oraz w jaki sposób modele te podlegały dyfuzji i były przyjmowane w kolejnych państwach świata. Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego był nieodłączną częścią procesów państwotwórczych oraz rewolucji przemysłowej.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Omówione zostały uniwersalne kryteria oceny dorobku naukowego oraz najważniejsze punkty krytyki tychże kryteriów. Omówiono globalne nierówności w szkolnictwie wyższym, nauce i działalności wdrożeniowej, wskazując, w jaki sposób dziedziny te budują potencjał państw w globalnej gospodarce.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Odniesiono się też do zagadnień normatywnych: sprawiedliwości oraz urynkowienia działalności naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Acemoglu, D., & Linn, J. (2004). Market size in innovation. Theory and evidence from the pharmaceutical industry. The Quarterly Journal of Economics, 119, 1049–1090.

Davis, K., & Moore W.E. (1945). Some Principles of Stratification. American Sociological Review, 10, 242–249.

Durkheim, É. (1926). Éducation et sociologie. Paris: Librarie Félix Alcan.

Fischer, W., & Lundgreen, P. (1975). The Recruitment and Training of Administrative and Technical Personnel. W: Ch. Tilly (red.), The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press.

Gellner, E. (1964). Thought and Change. Chicago: University of Chicago Press.

Goldstone, J.A. (2009). Why Europe? The Rise of the West in World History, 1500–1850. Boston: McGraw-Hill.

Kuhn, T. (2001) Struktura rewolucji naukowych. Tłum. H. Ostromęcka. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia.

Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, 63–78.

Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Europejska perspektywa porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Meyer, J.W., & Hannan, M.T. (red.). (1979). National Development and the World System. Chicago: University of Chicago Press.

Rokkan, S. (1980). Territories, Centres, and Peripheries: Towards a Geo­ethnic-Geoeconomic-Geopolitical Model of Differentiation within Western Europe. W: J. Gottmann (red.), Centre and Periphery. Spatial Variation. Beverly Hills: Sage Publications.

Wojciuk, A. (2016). Imperia wiedzy. Edukacja i nauka jako czynniki siły w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Warczok, T., & Zarycki, T. (2016). Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.