Internet

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Tekst omawia zagadnienia teoretyczne związane z rolą Internetu we współczesnym świecie. Rozważania dotyczą historycznego procesu rozwoju Internetu oraz pozytywnych i negatywnych konsekwencji jego funkcjonowania.
ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Autor odwołuje się do historycznej genezy rozwoju Internetu i kolejnych kamieni milowych, które wpłynęły na jego kształt w ostatnich dziesięcioleciach.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Badania nad Internetem jako zjawiskiem społecznym i jego rolą w procesie globalizacji są obiektem zainteresowań przede wszystkim socjologów, medioznawców i psychologów społecznych. Cechą Internetu jest nie tylko możliwość komunikowania i pozyskiwania informacji, ale i wolność wypowiedzi, która bywa nadużywana lub ograniczana. Jest też czynnikiem kulturotwórczym.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Analizie poddany został technologiczny, społeczny, polityczny i kulturowy wymiar Internetu. Autor zwraca uwagę, że Internet wpływa na przyspieszenie procesu globalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Tłum. T. Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody & in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Demczuk, A. (2020). Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Digital 2022. Global Overview Report. We Are Social, Hootinstitute. (2022). Pobrane z: https:// datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (dostęp: 15.03.2022).

Dijk, van J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dorenda-Zaborowicz, D. (2014). Nowe civil society? Rola Internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Giddens, A. (2006). Socjologia. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gounari, P. (2021). From Twitter to Capitol Hill. Far-Right Authotitarian Populist Discourses, Social Media and Critical Pedagogy. Leiden–Boston: Brill.

Grycuk, A. (2020). Fake newsy, trolle, boty i cyborgi w mediach społecznościowych. Analizy Biura Analiz Sejmowych, 1, 1–12.

Infuture Institute (2018). Giga Entertainment. Przyszłość rozrywki w dobie gigabitowego Internetu, AI, IoT oraz MEC. Pobrane z: https://infuture.institute/raporty/giga-entertainment-przyszlosc-rozrywki/ (dostęp: 15.03.2022).

Jabłoński, M., & Węgrzyn, J. (2021). Prawo do bycia zapomnianym. Wrocław: E‑Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kaczorowski, P. (2021). O polityce i polityczności w mediach społecznościowych. Pobrane z: https://teologiapolityczna.pl/pawel-kaczorowski-o-polityce-i-politycznosci-w-mediach-spolecznosciowych (dostęp: 15.04.2022).

Leszczyńska, E. (2019). Polacy w sieci. Analiza przemian użytkowania Internetu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pfaffenberger, B. (1999). Webster’s New World Pocket Internet Directory and Dictionary. London: John Wiley & Sons Inc.

Rowlands, I., Nicholas, D., Williams, P., & in. (2008). The Google Generation. The Information Behaviour of the Researcher of the Future. Aslib Proceding, 4, 290–310.