Sprawiedliwość wspólnoty międzynarodowej w ujęciu katolickiej nauki społecznej

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Sprawiedliwość międzynarodowa jest zbiorem zasad, prawideł i osądów w obszarze relacji w społeczności międzynarodowej nakazujących oddać każdemu, co mu się słusznie należy. Społeczność międzynarodowa to wspólnota państw, ludów, organizacji międzynarodowych i kościołów nakierowanych na realizację globalnego dobra wspólnego.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Przeprowadzono analizę wypowiedzi Magisterium Kościoła rzymsko-katolickiego od papieża Jana XXIII do papieża Franciszka, dotyczących globalnego wymiaru sprawiedliwości społecznej, pokoju i rozwoju w świetle zasad i metody katolickiej nauki społecznej.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Postawiono pytanie: Czy koncepcja sprawiedliwości reprezentowana przez katolicką naukę społeczną jest koncepcją minimalistyczną, maksymalistyczną czy koncyliarystyczną?

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Analiza globalnego dobra wspólnego i integralnego rozwoju w świetle zasad katolickiej nauki społecznej, antropologii chrześcijańskiej oraz praktyki chrześcijańskich dzieł miłosierdzia prowadzi do wniosku, że omawiana koncepcja ma cechy koncyliarystyczne: postuluje wprawdzie zwiększenie aktywności organizacji międzynarodowych i międzynarodowego interwencjonizmu w działanie rynków, jednak nie z pozycji super-państwa, ale w duchu zasady pomocniczości, z silnym podkreśleniem roli kultury.
Odczytanie na nowo elementów globalnego dobra wspólnego oraz rewizja koncepcji stosunków międzynarodowych opartych tradycyjnie na zasadzie suwerenności państw. Wiele aspektów społeczeństwa sieci i mediów społecznych wymaga uaktualnionej, pogłębionej refleksji etycznej – identyfikowania nowych zagrożeń i znaków czasu oraz nowych form solidarności i braterstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Encyklika Rerum novarum (Leon XIII, 15 maja 1891).

MM – Encyklika Mater et magistra (Jan XXIII, 15 maja 1961).

PT – Encyklika Pacem in terris (Jan XXIII, 11 kwietnia 1963).

GS – Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (Sobór Watykański II, 7 grudnia 1965).

PP – Encyklika Populorum progressio (Paweł VI, 20 marca 1967).

LE – Encyklika Laborem exercens (Jan Paweł II, 14 września 1981).

KPK – Kodeks prawa kanonicznego (promulgowany przez Jana Pawła II, 25 stycznia 1983).

Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis conscientia (Kongregacja Nauki Wiary, 22 marca 1986).

SRS – Encyklika Sollicitudo rei socialis (Jan Paweł II, 30 grudnia 1987).

List apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej (Jan Paweł II, 27 sierpnia 1989).

CA – Encyklika Centesimus annus (Jan Paweł II, 1 maja 1991).

OŚD – Orędzie na XXVI Światowy Dzień Pokoju – 1993 (Jan Paweł II, wyd. 8 grudnia 1992).

ONZ – Przemówienie na forum 50. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (Jan Paweł II, 5 października 1995).

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego (Jan Paweł II, 11 października 1992).

Kompendium – Kompendium Nauki Społecznej Kościoła (Papieska Rada Iustitia et Pax, 29 czerwca 2004).

CV – Encyklika Caritas in veritate (Benedykt XVI, 29 czerwca 2009).

LS – Encyklika Laudato si’ (Franciszek, 18 czerwca 2015).

FT – Encyklika Fratelli tutti (Franciszek, 3 października 2020).

Arystoteles. (2007). Etyka Nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Burghardt, W. (2006). Sprawiedliwość. Tłum. A. Krzynówek. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Czaputowicz, J. (2004). Społeczność międzynarodowa. W: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, (s. 1313–1342). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Hułas, M. (2011). Społeczeństwo globalne w encyklice „Caritas in veritate”. W: T. Adamczyk & J. Mazur OSPPE (red.), Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, (s. 59–75). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gagacka, M. (2011). Społeczeństwo a globalizacja – wyzwania i zagrożenia. W: T. Adamczyk & J. Mazur OSPPE (red.) Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, (s. 303–326). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Held, D. (1995). Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford: Stanford University Press.

Maritain, J. (1943). Christianisme et Démocratie. New York: Éditions de la Maison Française Inc.

Rawls, J. (2001). Prawo ludów. Tłum. M. Kozłowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Stiltner, B. (1993). Religion and the Common Good. Lanhan: Rowman & Littlefield Publishers.

Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ślipko, T. (2005). Zarys etyki szczegółowej. T. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Wonicki, R. (2017). Bezdroża sprawiedliwości. Rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.