Katolicka nauka społeczna wobec wielokulturowości

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Katolicka nauka społeczna będąca sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji Kościoła, podkreśla z jednej strony jedność rodzaju ludzkiego, z drugiej różnorodność narodów i kultur.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Kościół, mając doświadczenia inkulturacji w świecie grecko-rzymskim, ustosunkowuje się do wyzwań związanych z pluralizmem kulturowym, wskazując pożądany kształt „jedności w różnorodności”. W nauczaniu posoborowym szczególne miejsce zajmuje tematyka współistnienia, godzenia i wzajemnego poznawania się różnych tradycji kulturowych. Nauczanie Kościoła w sprawach związanych z pluralizmem kulturowym, zogniskowane wokół zagadnień antropologicznych i prawnonaturalnych, aktualnie dopełniane jest wizją „samaryckiej” polityki uznania.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Kościół wskazuje trzy możliwe sposoby podejścia do pluralizmu kulturowego: oparte na relatywizacji wartości kulturowych, asymilacjonizm i międzykulturowe będące adekwatną reakcją na to zjawisko. Zachowując związek kultury z naturą ludzką podejście, trzecie pozwala uniknąć zarówno „kulturowego eklektyzmu”, jak i „kulturowego spłaszczenia”.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Poszukiwania fundamentów łączących ludzi w różnorodności kultur obejmuje dwa zasadnicze kierunki: perspektywa uniwersalnej etyki ugruntowanej w chrześcijańskiej wizji prawa naturalnego i filozofii personalistycznej oraz rozwijana przez papieża Franciszka eklezjalno-społeczno-polityczna antropologia osadzona w doktrynie dwubiegunowych napięć. Składają się one na paradygmat adekwatnej polityki w społeczeństwach wielokulturowych ufundowanej w chrześcijańskim realizmie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Benedykt XVI. (2009). Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Kraków: Wydawnictwo M.

Benedykt XVI. (2010). Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini”. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Kraków: Wydawnictwo M.

Borghesi, M. (2018). Jorge Mario Bergoglio. Biografia intelektualna. Dialektyka i mistyka. Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów.

Ecclesia Catholica. Commissio Theologica Internationalis. (2010). W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne. Tłum. R. Kiełtyka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Ecclesia Catholica. Congregatio de Institutione Catholica «de Studiorum Institutis». (2013). Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools. Living in Harmony for a Civilization of Love. Pobrane z: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_en.html#_ftnref48 (dostęp: 05.07.2022).

Franciszek. (2013). Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Franciszek. (2016a). Posynodalna adhortacja Amoris laetitia. O miłości w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo M.

Franciszek. (2016b). Co się z tobą stało, Europo? Przemówienie Papieża podczas uroczystości wręczenia Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie. L’Osservatore Romano, 5, 30–34.

Franciszek. (2017a). O jedności w różnorodności. Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. L’Osservatore Romano, 6–7, 24.

Franciszek. (2017b). Solidarność lekarstwem na populizm. Przemówienie wygłoszone 24 marca 2017 r. do szefów państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej na audiencji z okazji uroczystych obchodów 60. rocznicy Traktatów Rzymskich. L’Osservatore Romano, 3–4, 30–34.

Franciszek. (2017c). Braterstwo podstawową zasadą regulującą porządek gospodarczy. Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. L’Osservatore Romano, 6–7, 13–15.

Franciszek. (2017d). Przyjmować, chronić, promować i integrować. Przemówienie do uczestników VI Międzynarodowego Forum „Migracje i pokój”. L’Osservatore Romano, 3–4, 20–23.

Franciszek. (2019). “Il sovranismo mi spaventa, porta alle guerre”. Pobrane z: https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2019/08/09/news/papa-francesco-il-sovranismo-mi-spaventa-porta-alle-guerre-1.37325868/ (dostęp: 05.07.2022).

Franciszek. (2020). Encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Habermas, J. (2005). Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. M. Łukasiewicz. Kraków: Universitas.

II Sobór Watykański. (1965a). Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad gentes divinitus”. Pobrane z: https://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/166-dekret-o-dzialalnosci-misyjnej-kosciola-ad-gentes-divinitus.html (dostęp: 05.07.2022).

II Sobór Watykański. (1965b). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Pobrane z: http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konstytucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html (dostęp: 05.07.2022).

Jan Paweł II. (1980). W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 r. W: Jan Paweł II. (1988). Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienie, homilie, (s. 51–68). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jan Paweł II. (1990). Redemptoris missio. O stałej aktualności posłania misyjnego. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (1991). Centesimus annus. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (1993). Veritatis splendor. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (2001a). Ecclesia in Oceania. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (2001b). Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001. L’Osservatore Romano, nr 2.

Jan Paweł II. (2003). Ecclesia in Europa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. (1988). Wiara i inkulturacja. W: J. Królikowski (red.), Od wiary do teologii: dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996 (s. 251–271). Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.

Papieska Rada Iustitia et Pax. (2005). Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Ratzinger, J. (2004). Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Tłum. R. Zajączkowski. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Ratzinger, J. (2012). Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłum. Z. Włodkowa. Kraków: Wydawnictwo Znak.