Pedagogika religii w relacji do edukacji międzykulturowej

Opublikowano
grudnia 16, 2020

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Pojęcie edukacji międzykulturowej jest perspektywą bardzo pojemną. Jako dyscyplina naukowa pozwala na poznawanie oraz rozwijanie w sobie znajomości różnych systemów kulturowych, symbolicznych, czyli sposobów definiowania świata oraz relacji z innymi ludźmi o odmiennych wartościach kulturowych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Zainteresowanie problematyką odmienności kulturowej sięga V w. p.n.e. i wiąże się z działalnością Herodota. Za początki współczesnego podejścia do edukacji międzykulturowej uznaje się rok 1901, zaś rozkwit przypadł na lata 60. XX w. W Polsce rozwój tej dyscypliny naukowej zapoczątkowali w 1993 r. M.S. Szymański, J. Nikitorowicz, t. Lewowicki, T. Pilch i P.P. Grzybowski.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Edukacja międzykulturowa (formalna i nieformalna) winna uwzględniać zróżnicowanie religijne poszczególnych jednostek, zaś pedagogika religii – różnorodność kulturową otaczającego świata. Przy odnajdywaniu związków między nimi ważne staje się znalezienie granic zarówno kulturowych, jak i religijnych, aby móc w ten sposób prawidłowo porządkować relacje człowiek – człowiek i człowiek – świat.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Jedną z form konkretyzacji edukacji międzykulturowej winna się stać pedagogika religii. Z tej perspektywy kształcenie międzykulturowe w relacji do pedagogiki religii ma na celu przygotowanie człowieka do poznania, zrozumienia, poszanowania i akceptowania odmienności kulturowej wraz z zawartą w niej odmiennością religijną. religijność i międzykulturowość to wyzwania współczesności, które mogą niekiedy sprawić, że religijny konspekt życia stanie się przeciwieństwem do kreowania nowej rzeczywistości multikulturowej.

Downloads

Download data is not yet available.