Socjologiczne uwarunkowania pedagogiki religii

Opublikowano
grudnia 16, 2020

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Socjologia religii, dla której konstytutywnym terminem jest pojęcie religia, właściwymi sobie metodami bada procesy religijne zachodzące w społeczeństwach. Przedmiotem tych badań są fakty religijne (rozumiane jako stan) i zachodzące procesy, a także ich powstawanie, przebieg i zanikanie. Analizuje też wyobrażenia i postawy wobec Boga, prawd wiary oraz wpływ wiary na religijne i świeckie dziedziny życia społecznego i indywidualnego. W przypadku pedagogiki religii bada zachodzące zmiany, które dotyczą miejsca przyznawanego religii w procesach wychowania. Socjologiczne teorie religii oraz teorie przemian religijności wspomagają budowanie pedagogicznych koncepcji udziału religii w procesach objaśniania sensu ludzkiego życia.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Socjologia wiąże pozycję i rolę religii w społeczeństwie z funkcjonowaniem osoby. wpływ na współczesną socjologię religii wywarły prace E. Durkheima, M. Webera i T. Parsonsa. W Polsce wpływ na rozwój socjologii religii miały prace F. Znanieckiego i jego uczniów z tzw. szkoły analitycznej. Przedstawiciele socjologii religii zwracają uwagę na takie zjawiska, jak: transformacja społeczno-kulturowa społeczeństw, rozluźnienie więzi z parafią, przerzucanie odpowiedzialności za edukację religijną z rodzin na Kościół i szkolną katechezę, wpływy kultury masowej (propagowanie postaw liberalnych, relatywistycznych, indywidualistycznych i subiektywistycznych), spadek siły oddziaływania instytucji dotychczas odpowiedzialnych za socjalizację religijną (rodziny, Kościoła, szkolnej katechezy), upatrując w nich źródło występujących kryzysów religijnych. Współcześnie socjologia religii jest rozumiana jako jedna z ważnych subdyscyplin socjologii ogólnej (socjologia szczegółowa), która zajmuje się religijnymi aspektami społeczeństwa i społecznymi wymiarami religii.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Empiryczna socjologia religii poprzez swoje badania uwrażliwia wszystkie podmioty edukacyjne na nowe zjawiska religijne i kościelne, zmieniające się ustawicznie w nowych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Socjalizacja religijno-moralna w warunkach przechodzenia od tradycji do ponowoczesności jest utrudniona, ale nie została zaniechana czy radykalnie zredukowana. Sytuacja ta wymaga troski nie tylko o rozwój społeczno-ekonomiczny, ale i duchowy, poprzez kształtowanie wartości i norm religijno-moralnych.

Downloads

Download data is not yet available.