Transcendentalizm kulturowy

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Transcendentalizm kulturowy określa warunki możliwości poznania jako konstruowane społecznie. Badania nad nim opierają się na analizie tekstów współczesnej filozofii i antropologii, w których przejawia się wspólna tendencja do poszukiwania trzeciej drogi pomiędzy uznaniem istnienia różnych postaci kulturowych inwariantów, mających status warunków możliwości poznania, a epistemologiczną akceptacją różnorodności, zmienności i względności świata kultury.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Właściwe wczesnej nowożytności ujęcia racjonalności odsyłały i do koncepcji człowieka jako bytu stałego i określonego, i do treści będących na jego „wyposażeniu” i na „wyposażeniu” każdej innej jednostki ludzkiej. Krytyka tego rozwiązania dopełniana była w kolejnych stuleciach, zwłaszcza w XX i XXI wieku, ujęciami ukazującymi tak zmienność i stawanie się podmiotów, jak i zróżnicowanie treści w nich występujących, a także uwarunkowanych kulturowo.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Koncepcja transcendentalizmu kulturowego jest wyrazem potrzeby odnalezienia takiego opisu współczesnej rzeczywistości kulturowej, który potrafiłby pogodzić doświadczenie pluralizmu (czy wręcz rozbicia) z potrzebą oparcia wiedzy o pewniejsze kategorie. W zależności od kręgu inspiracji, z którego czerpiemy, status kulturowych inwariantów, stanowiących warunki możliwości poznania, zyskują: intersubiektywność, otwarte, binarne struktury języka, „anty-antyrelatywizm”, dyskursywne roszczenia do ważności, wreszcie: czyn i wartość.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Wobec różnorodności projektów teoretycznych konieczne wydaje się ich krytyczne odczytanie, wskazanie ich słabości i dalsze poszukiwanie rozwiązań uwzględniających przemiany dokonane bądź dokonujące się w ostatnich stuleciach, a zwłaszcza w ostatnich dekadach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Apel, K.-O. (1998). From a transcendental-semiotic point of view. Manchester: Manchester University Press.

Austin, J.L. (1993). Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borzym, St. (1993). Panorama polskiej myśli filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzozowski, St. (1999). Idee. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Burszta, W. (1995). Relatywizm i etnocentryzm postmodernistycznie widziane. W: A. Szahaj (red.). Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego (s. 189–207). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Evans-Pritchard, E. (2008). Czary, wyrocznia i magia u Azande. Tłum. S. Szymański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Geertz, C. (2000). Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical Topics. Princeton: Princeton University Press.

Komendziński, T. (1996). Znak i jego ciągłość. Semiotyka C. S. Peirce’a między precepcją a recepcją. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Lenartowicz-Podbielska, A. (2003). Między nadmiarem a niedomiarem relatywizmu. Pytanie o transcendentalizm kulturowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lévi-Strauss, C. (1970). Antropologia strukturalna. Tłum. K. Pomian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lévi-Strauss, C. (1993). Spojrzenie z oddali. Tłum. W. Grajewski i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Siemek, M. (1998). Hegel i filozofia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Siemek, M. (1977). Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sierocka, B. (2003). Krytyka i dyskurs. Kraków: Aureus.

Szacka, B. (2003). Socjologia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Znaniecki, F. (1991). Pisma filozoficzne. T. 2: „Humanizm i poznanie” i inne pisma filozoficzne. Tłum. J. Wocial. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.