Ochrona tożsamości kulturowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Analiza obejmuje rekonstrukcję pojęcia tożsamości kulturowej i obrony kultury mniejszościowej – ale przede wszystkim kultury dominującej w sytuacji kolizji norm i postaw prezentowanych przez wspólnoty kulturowe w ramach społeczeństw europejskich.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Założenia dotyczące ochrony praw mniejszości w ramach polityki wielokulturowości uległy w ostatniej dekadzie znacznemu przewartościowaniu, co staje się widoczne w dokumentach międzynarodowych, a także polityce i prawodawstwie państw europejskich. Argumentacja ETPC także zaczyna wykazywać sceptycyzm wobec nieograniczonej możliwości koegzystencji różnych grup kulturowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedmiotem dalszych analiz jest zbadanie, na ile obrona tożsamości kultury zastanej i dominującej jest obiektem ochrony w orzecznictwie ETPC. Szczególnie interesujące jest badanie obrony tożsamości kulturowej w świetle paradygmatu liberalnego. W tekście przedstawiono argumentację ETPC, wyrażającą obawy wobec obcych kultur i ich wpływu na funkcjonowanie społeczeństw i państw europejskich.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Z przytoczonych argumentacji ETPC wynika, że obrona tożsamości prowadzona jest dla ochrony kilku wartości, określonych jako: sekularyzacja świata publicznego, w szczególności edukacji, nakaz równego traktowania oraz społeczna integracja i interakcja. Wszystkie te wartości mieszczą się w przesłance praw i wolności innych osób; zaliczyć do tego należy także nakazy socjalnej integracji i minimum społecznej komunikacji. Jest to silny przekaz zmuszający przedstawicieli innych kultur do integracji kosztem rezygnacji z dotychczasowych własnych, kulturowo i religijnie ugruntowanych przekonań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czarnowski, S. (2019). Kultura. Kraków: Vis-à-vis/Etiuda.

Donders, Y. (2002). Towards a Right to Cultural Identity? Antwerpen–Oxford: New York Intersentia.

Donders, Y. (2008). The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life. W: Y. Donders, & V. Volodin (red.), Human Rights in Education, Science and Culture, Legal Developments and Challenges. (s. 230–272). Aldershot: Ashgate Publishing.

Fokas, E. (2020). Islam at the European Court of Human Rights. Naveiñ Reet, 10.

Hofstede, G. (1994). Cultures and Organizations. Software of the Mind. London: HarperCollins.

Kamiński, I.C. (2013). Islamska chusta i zasłony twarzy u kobiet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, XI, 7–19.

Kymlicka, W. (2009). Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie. Tłum. A. Pawelec. Warszawa: Wydawnictwo Znak.

Matsumoto, D.R. (1996). Culture and Psychology. Pacific Grove: ­Brooks/Cole Publishing.

Miklaszewska, J. (2010). Wielokulturowość jako problem współczesnej demokracji. W: D. Pietrzyk-Reeves, & M. Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością (s. 129–140). Kraków: Księgarnia Akademicka.

O’Keefe, R. (1998). The „Right to Take Part in Cultural Life” under Article 15 of the ICESCR. The International and Comparative Law Quarterly, 47(4).

Orgad, L. (2015). The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights. Oxford: Oxford University Press.

Ruthven, M. (2017). How Europe lost faith in multiculturalism. The Financial Times, Pobrane z: https://www.ft.com/content/dd122a8c-8720-11e7-8bb1-5ba57d47eff7 (dostęp: 08.07.2022).

Spencer-Oatey, H. (2012) What is culture? A compilation of quotations. GlobalPAD Core Concepts. Pobrane z: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/interculturalskills/ (dostęp: 08.07.2022).

Taylor, E. (1871). Primitive Culture. Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. London: John Murray.

Torbisco-Casals, N. (2016). Multiculturalism, Identity Claims, and Human Rights: From Politics to Courts. The Law & Ethics of Human Rights, 10(2).