Globalne kryzysy gospodarcze

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Kryzys gospodarczy oznacza różnego rodzaju niesprawności związane z funkcjonowaniem gospodarek realnych, jak i rynków finansowych.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Kryzysy gospodarcze i finansowe występowały od wieków w różnych częściach świata. Różna była ich natura, a także przyczyny, przebieg i skutki. W przeszłości kryzysy miały zazwyczaj lokalny bądź regionalny zasięg. Współcześnie przybrały one ogólno­światowy wymiar.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przebieg kryzysów wiąże się z szeregiem mechanizmów, które wzmacniają powstawanie niesprawności, podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia oraz wzmacniają skalę kryzysów. Istnieje kilka modeli kryzysów. Każdy kryzys może zostać oceniony poprzez określenie czasu jego trwania, głębokości, a także oszacowanie kosztów.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Stosunkowo proste kryzysy gospodarcze mogą przekształcić się w złożo­ne zjawisko, przybierające międzynarodowy wymiar i obejmujące ­swoim zasięgiem wszystkie kraje oraz różne aspekty funkcjonowania gospodarek.

Downloads

Download data is not yet available.

Biografia autora

Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jest pracownikiem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania, publikacje i aktywność dydaktyczna koncentrują się na tematyce związanej z bankowością i finansami międzynarodowymi. Do głównych zagadnień badawczych należą: rozwój rynków finansowych, regulacja i nadzór sektora bankowego, mechanizmy prowadzące do występowania kryzysów finansowych i walutowych oraz rozwój systemu shadow banking. Obecnie rozwijanym wątkiem badawczym jest problematyka wpływu technologii finansowych na przekształcenia rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych wyżej wymienionej tematyce.  

Bibliografia

Adamczyk, E. (2007). Od gold standard do płynnych kursów walutowych. Przemiany w międzynarodowym systemie walutowym. W: E. Okoń-Horodyńska (red.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, (s. 139–154). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Allen, F., & Gale, D. (2007). Understanding Financial Crises. New York: Oxford University Press.

Banasiak, K. (2010). Modele kryzysów walutowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 80, 69–82.

Bonatti, L., Fracasso, A., & Tamborini, R. (2020). COVID-19 and the future of quantitative easing in the Euro Area. Three Scenarios with a Trilemma. St. Louis: Federal Reserve Bank of St. Louis.

Gruszecki, T. (2012). Świat na długu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Iwanicz-Drozdowska, M. (red.). (2002). Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kindleberger, C.P. (1999). Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. Tłum. A. Olejniczak. Warszawa: WIG-Press.

Krugman, P.R., & Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. ­Teoria i polityka. Tłum. P. Gierałtowski i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łasak, P. (2020). Wyzwania dla polskiego sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19. W: M. Kaleta, M. Laska & D. Żuchnowska (red.), Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania, (s. 80–93). Toruń: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.

Małecki, W., Sławiński, A., Piasecki, R., & Żuławska, U. (2001). Kryzysy walutowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mishkin, F.S., Matthews, K., & Giuliodori, M. (2018). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. European Edition. Harlow: Pearson Education Limited.

Nawrot, W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.

Roubini, N., & Mihm, S. (2011). Ekonomia kryzysu. Tłum. R. Mitoraj. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Sławiński, A., & Chmielewska, A. (2017). Zrozumieć rynki finansowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szymański, W. (2009). Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie. Warszawa: Difin.

Zaleska, M. (2008). Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów. W: W.L. Jaworski & Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, (s. 221–278). Warszawa: Poltext.