Społeczeństwo sieci

PDF(EN)
Opublikowano
lutego 27, 2023

Streszczenie

 

DEFINICJA POJĘCIA/OBSZAR BADAŃ:

Celem artykułu jet przedstawienie podstawowych założeń i koncepcji społeczeństwa sieci. Zwrócono uwagę na pozytywne strony posiłkowania się kategorią społeczeństwa sieci, jak i negatywne konsekwencje z niej wynikające.

ANALIZA HISTORYCZNA:

Zaprezentowana zostaje definicja samego pojęcia społeczeństwa sieci i jego zróżnicowane ujęcia, jego historyczna analiza i proces jego krystalizowania, ale i proces jego rozmycia wynikający z kategorii wędrujących pojęć w ujęciu Mieke Bal, jak i kategorii zombie w ujęciu Ulricha Becka.

UJĘCIE PROBLEMOWE:

Artykuł podejmuje również kontrowersje związane z kategorią społeczeństwa sieci, które zwykle dotyczą dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest samo rozumienie sieci i sieciowości w socjologii i naukach społecznych, drugim zaś możliwości eksplanacyjne tej kategorii.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI:

W refleksji nad społeczeństwem sieci kluczowe jest uświadomienie sobie wartości jakie ze sobą niesie, ale także zagrożeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Atkinson, M.M., & Coleman, W.D. (2009). Sieci polityczne, wspólnoty polityczne oraz problemy związane z rządzeniem. Zarządzanie Publiczne, 4.

Bal, M. (2012). Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Tłum. M. Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Barabási, A.-L. (2003). Scale-free Networks. Scientific American. Pobrane z: https://www.scientificamerican.com/article/scale-free-net­works/ (dostęp: 05.08.2022).

Baranowski, M. (2012). Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego. Od sieci społecznych do sieci wszystkich sieci. W: M. Baranowski & B. Mika (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, (s. 15–31). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Fronia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck, U. (2002). Zombie Categories. Interview with Ulrich Beck. W: U. Beck & E. Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, (s. 202–213). London: SAGE Publications.

Bendyk, E. (2002). Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Beyme, K. von. (2005). Współczesne teorie polityczne. Tłum. J. Łoziński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Borgatti, S.P., & Halgin, D.S. (2011). On Network Theory. Organization Science, 22.

Burt, R.S. (1992). Structural Holes. The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press.

Capra, F. (2002). The Hidden Connections. Integrating the Biological, Cognitive, and Social Dimensions of Life into a Science of Substainability. New York: Doubleday.

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biz­nesem i społeczeństwem. Tłum. T. Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze Internetu. Tłum. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M. (2013a). Władza komunikacji. Tłum. J. Jedliński & P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Diani, M. (2008). Analiza sieciowa. W: K. Gorlach & P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, (s. 191–214). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dijk, van Jan. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo ­Naukowe PWN.

Gladwell, M. (2009). Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian. Tłum. G. Górska. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Granovetter, M.S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 6.

Granovetter, M.S. (1995). Getting a Job. A Study of Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.

Graszewicz, M., & Lewiński, D. (2010). Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?. Nowe Media, 1, 13–21.

Maciąg, R. (2014). Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei. Zarządzanie Mediami, 2, 157–167.

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J.M. (2001). Birds of a Feather. Homophily in Social Networks. Annual Review of Sociology, 27, 415–444.

Milgram, S. (1967). The Small Word Problem. Psychology Today, 2, 61–67.

Mills, W.C. (1961). Elita władzy. Tłum. M. Maneli. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Naisbitt, J. (1997). Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Tłum. P. Kwiatkowski. Poznań: Zysk i S-ka.

Pietrowicz, K. (2016). Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Epigram.

Postman, N. (2004). Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

Putnam, R. (2005). Społeczny kapitał a sukces instytucji. Tłum. J. Szacki. W: P. Sztompka & M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Tłum. P. Sadura & S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Salancik, G.R. (1995). Wanted. A Good Network Theory of Organization. Administrative Science Quarterly, 2.

Sozański, T. (2002). Sieć społeczna. W: K.W. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski & in. (red.), Encyklopedia socjologii. T. 4., (s. 28–36). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szpunar, M. (2005). Od struktury hierarchii do struktury sieci jako dominującej formy porządku społecznego. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, (s. 75–84). Elbląg: Wydawnictwo „Algraf”.

Szpunar, M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Szpunar, M. (2021). O doniosłości niepewności i myśli słabej. Zeszyty Prasoznawcze, 3, 87–99.

Tullier, M.L. (2006). Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów. Tłum. K. Wywiał-Prząda. Kraków: Wolters Kluwer.

Turner, J.H. (2005). Struktura teorii socjologicznej. tłum. M. Bucholc, Z. Karpiński, A. Manterys & in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wichłacz, M. (2012). Sieć a rozumienie przestrzeni polityki. W: A. Czajowski & L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (s. 101–124). Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe.

Zybertowicz, A. (2008). Przemoc „układu”. O peerelowskich korzeniach sieci biznesowej Zygmunta Solorza. W: R. Sojak & A. Zybertowicz (red.), Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych, (s. 187–266). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.