Naród o wielu kulturach? Etniczność versus obywatelskość i systemy obywatelstwa

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: W artykule podejmuję analizę podstawowych warunków koegzystencji różnych grup kulturowych w ramach jednej wspólnoty narodowo-politycznej.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W pierwszej płaszczyźnie granice wielokulturowości są określane przez etniczny lub obywatelski charakter narodu, tzn. historycznie ukształtowane kulturowe ramy organizacyjne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: W drugiej płaszczyźnie zakres możliwej wielokulturowości jest określany poprzez systemy obywatelstwa: reguły prawne definiujące mniej lub bardziej inkluzywne zasady włączania jednostek do zorganizowanego w państwo narodu, a zatem mające również zbliżony do etnicznego lub obywatelskiego charakter.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Granice wielokulturowości są wyznaczane przez otwarcie lub zamknięcie narodu: etniczny typ kultury i systemu obywatelstwa przyczynia się do ograniczania wielokulturowości, sprzyja jej natomiast obywatelski charakter kultury narodowej oraz reguł członkostwa we wspólnocie narodowo-politycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartasevičius, V. (2021). Explaining Access to Citizenship in Central and Eastern Europe. Communist and Post-Communist Studies, 54(3), 27–50.

Brubaker, R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge: Harvard University Press.

Calchi Novati, A. (2021). The Battle for the ius soli. Pobrane z: https://pathforeurope.eu/the-battle-for-the-jus-soli/ (dostęp: 28.02.2021).

Dumbrava, C. (2017). Comparative Report: Citizenship in Central and Eastern Europe. GLOBALCIT, Comparative Reports.

Erdilmen, M. & Honohan, I. (2020). Trends in Birthright Citizenship in EU 28 2013–2020. GLOBALCIT, Comparative Reports.

Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.

Kohn, H. (1961). The Idea of Nationalism. A Study in Its Origins and Background. New York: The Macmillan Company.

Kubiak, H. (2007). U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu. Kraków: Universitas.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.

Łucka, D. (2006). Naród a społeczeństwo obywatelskie. Rozważania teoretyczne. W: A. Flis (red.), Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce a okazji 40-lecia pracy naukowej (s. 225–244). Kraków: Universitas.

Pietrzyk-Reeves, D. & Kułakowska, M. (red.). (2010). Studia nad wielokulturowością. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Smolicz, J.J. (1997). Australia: From Migrant Country to Multicultural Nation. The International Migration Review, 31(1), 171–186.

Szacki, J. (1997). O narodzie i nacjonalizmie. Znak, 3, 4–31.

Śliz, A. & Szczepański, M. (2011). Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe street party?. Studia Socjologiczne, 4(203), 7–25.

Śliz, A. & Szczepański, M. (2021). Różnorodność a równość. Projekty wielokulturowości w perspektywie socjologicznej. Studia Socjologiczne, 2(241), 13–44.

Vink, M. (2017). Comparing Citizenship Regimes. W: A. Shachar, R. Bauböck, I. Bloemraad, & M. Vink (red.). The Oxford Handbook of Citizenship (s. 221–244). Oxford: Oxford University Press.