Modele wielokulturowych polityk publicznych

pdf
Opublikowano
lutego 15, 2023

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Model wielokulturowej polityki publicznej bazuje na różnorodności społeczeństwa zbudowanego z nietożsamych pod wieloma względami grup. Czynnikiem różnicującym jest kultura wpływająca na zachowania jednostek i grup.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Omawiane modele kształtowały się w różnych okresach; nie były odpowiedzią na projekty wielokulturowe wiązane z multilkulturalizmem pojmowanym jako ideologia, lecz na zjawisko społeczne, które jest stanem powszechnym, występującym od dawna, wymagającym obierania polityk nakierowanych na jego rozwiązywanie.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedstawiane modele realizowane są w ponowoczesnych społeczeństwach zachodniego kręgu cywilizacyjnego, mocno związanego z ideą tolerancji dla różnorodności kulturowej. Ich nieidentyczność wynika z praktykowanego ładu kulturowego, znajdującego przełożenie na takie sfery życia, jak m.in. prawo, polityka, edukacja i szkolnictwo, ochrona socjalna i ochrona zdrowia.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Polityki publiczne oparte na ideologii multikulturalizmu mogą przynosić negatywne skutki (jak ataki terrorystyczne z lat 2005–2015 zradykalizowanych ludzi kontestujących wartości Zachodu). Dialog wszystkich stron to warunek konieczny opracowania i wdrażania efektywnej polityki publicznej nieopartej na ideologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anderson, J.E. (1975). Public Policy-Making. New York: Praeger Publishers.

Banaś, M. (2010). Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Banaś, M. (2021). Swedish Migrant Integration Policy after 2015. A Revised Approach in the Shadow of the Migration Crisis. Fuori Luogo Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia, 9, 69–85.

Burszta, W. (1999). Od redakcji. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, nr 14–15.

Douglas, M. (2012). Jak myślą instytucje. Tłum. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Furtak, D. (2021). Procesy regulujące system – podejście wielokrotnych strumieni w badaniach politologicznych. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 28, 50–65.

Gul-Rechlewicz, V. & Rajca, L. (2021). Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Hofstede G., Hofstede G.J. & Minkov M. (2010). Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: McGraw-Hill.

United Nations Development Programme. (2020). Human Development Report 2020. The next frontier Human development and the Anthropocene. Overview. Pobrane z: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020 (dostęp: 05.07.2022).

Kingdon, J. (1984). Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston: Little, Brown.

Lasswell, H. (2003). Policy Orientation (1951). W: S. Braman (red.). Communication Researchers and Policy-making (s. 85–104). Cambridge–London: MIT Press.

Lasswell, H. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. W: L. Bryson (red.). The Communication of Ideas (s. 37–51). New York: Cooper Square Publishers.

Mouritsen, P. & Olsen, T. (2011). Denmark between liberalism and nationalism. Ethnic and Racial Studies, 4, 1–10.

North, D. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5, 97–112.

OECD. (2018). Inclusive Entrepreneurship Policies. Country Assessment Notes. Netherlands. Pobrane z: https://www.oecd.org/cfe/smes/NETHERLANDS-Country-Note-2018.pdf (dostęp: 05.07.2022).

Oudenampsen, M. (2022). The Rise of the Dutch New Right An Intellectual History of the Rightward Shift in Dutch Politics, London: Routledge.

Parry, G. (2005). Political Elites. Colchester: ECPR.

PF Gruppen. (2022). System podatkowy w Danii. Pobrane z: https://www.pf-gruppen.com/sprawy-administracyjne-w-danii/system-podatkowy (dostęp: 05.07.2022).

Sartori G. (1994). Teoria demokracji. Tłum. P. Amsterdamski & D. Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schlosser, M. & Daugaard, M. (2011). Social Policy in Denmark, København: Ministry of Social Affairs and Integration.

Szarfenberg, R. (2016). Polityka publiczna – zagadnienia i nurty teoretyczne. Studia z polityki publicznej, 9, 45–75.

Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Warszawa: KONTRAST.