Pedagogika religii w tradycji teologii chrześcijańskiej

Opublikowano
grudnia 16, 2020

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Najczęściej – jak stwierdza Jerzy Bagrowicz – przez pedagogikę religii (religijną) rozumie się dziś dyscyplinę naukową usytuowaną na pograniczu pedagogiki i teologii, zajmującą się analizą potencjału edukacyjnego religii oraz teorią i praktyką wykorzystania go w różnych środowiskach wychowawczych; kierunek myśli pedagogicznej podkreślający znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Pojęcie „pedagogika religii”, jako nazwę dziedziny łączącej zakres badań teologii i pedagogiki, wprowadził niemiecki teolog i filozof Max Reischle. Jeśli chodzi o konkretną definicję „pedagogiki religii” czy też różne definicje, to zależą one od wcześniej przyjętych założeń interpretacyjnych określeń „religia” i „pedagogika”. Zadania pedagogiczno-religijne mają swoje osadzenie nie tylko w teorii, ale także i w praktyce, która opierając się na badaniach empirycznych, pozwala na opis ustawicznie pojawiających się nowych zjawisk społeczno-religijnych i ich ocenę.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Odróżnianie teologii i pedagogiki religii wymaga określenia ich zakresu badań oraz form współdziałania. Dla pedagogiki religii (religijnej), oprócz źródeł objawionych i eklezjalnych, istotne są inne uwarunkowania, do których należą: wizja człowieka, a więc podstawy antropologiczne, prawa rządzące wszechstronnym rozwojem jednostki, wizja życia społecznego, uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe.

REFLEKSJE SYSTEMATYCZNE Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Współcześnie pedagogikę religii uważa się za subdyscyplinę naukową usytuowaną na pograniczu pedagogiki i teologii. również w sensie językowym pojęcie „pedagogika religii” zawiera w sobie dwa człony: „pedagogika” i „religia”. Pedagogika religii poszukuje zatem punktów styczności, a więc wspólnych dla pedagogiki i teologii pojęć oraz zadań, których analiza domaga się podejścia interdyscyplinarnego. Każda z tych dyscyplin naukowych służy bardzo ważnej sprawie: integralnemu wychowaniu człowieka w duchu chrześcijańskim.

Downloads

Download data is not yet available.