Geopolityczne wyzwania małych państw europejskich

Opublikowano
lipca 24, 2021

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF

PDF
Wymiary fizyczne

Szczegóły dotyczące dostępnych formatów publikacji: PDF (EN)

PDF (EN)
Wymiary fizyczne

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Małe państwa, które stanowią dziś większość podmiotów prawa międzynarodowego, charakteryzują się ograniczoną liczbą obywateli i niewielkim terytorium. Nie ma powszechnie przyjętej definicji tego terminu, ale w roboczych wersjach najczęściej do tej kategorii zalicza się kraje do 10 mln mieszkańców i o powierzchni nie przekraczającej 100 tys. km2.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Współczesna mapa świata składa się z ponad 190 uznanych aktorów, podczas gdy w połowie XIX wieku było tylko 60 małych państw. Potrojenie tej liczby jest efektem dekolonizacji, defederalizacji i regionalizacji.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Małe państwa, z kilkoma wyjątkami, są skazane na brak siły politycznej, militarnej, gospodarczej i często nawet wizerunkowej, najczęściej też występują w relacjach asymetrycznych z większymi potęgami.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Obserwuje się wzrastającą aktywność małych aktorów na arenie międzynarodowej, co przekłada się na zwiększenie ich roli jako jednego z regulatorów stosunków między państwami. Skuteczna polityka państw średnich i dużych będzie zależeć od umiejętności ułożenia się z małymi podmiotami – jest to szczególnie widoczne w Unii Europejskiej i w regionie środkowoeuropejskim.

Downloads

Download data is not yet available.