Antropologiczne uwarunkowania pedagogiki religii

Opublikowano
grudnia 16, 2020

Streszczenie

DEFINICJA POJĘCIA: Zarówno podmiotem, jak i przedmiotem w procesie wychowania religijnego jest człowiek, stąd też pedagogika religii z konieczności u swoich podstaw przyjąć musi pewne rozstrzygnięcia o charakterze antropologicznym. Antropologia filozoficzna formułuje odpowiedzi na pytania o naturę człowieka, jego pochodzenie oraz ostateczny cel ludzkiej egzystencji, odwołując się do wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych. tych samych odpowiedzi udziela także antropologia teologiczna, której dodatkowym źródłem jest objawienie nadprzyrodzone.

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Chociaż sama problematyka antropologiczna stanowiła przedmiot ludzkiej refleksji od czasów najdawniejszych, poczynając od jej etapu przednaukowego, to jednak najczęściej była ona podejmowana nie wprost, w kontekście zagadnień o różnym charakterze: kosmoontycznym, pedagogicznym, soteriologicznym, teoriopoznawczym, kulturoznawczym itp.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Sposób rozumienia ludzkiego bytu pozostaje zawsze w ścisłym związku z przyjętymi wcześniej, choćby implicite, rozstrzygnięciami o charakterze metafizycznym (w ujęciu tomistycznym antropologia jest jednym z działów szczegółowych metafizyki, metafizyką człowieka). To właśnie na bazie wcześniejszych ustaleń, poczynionych na gruncie filozofii bytu, sformułowane zostały zasadnicze ujęcia antropologiczne, takie jak naturalizm, spirytualizm i personalizm. W zgodzie z biblijnym obrazem człowieka pozostaje antropologia wyrosła na gruncie realistycznej metafizyki, w myśl której stworzony na obraz i podobieństwo Boga człowiek stanowi duchowo-cielesną jedność, spełniającą się w świadomych i wolnych aktach, których celem ostatecznym jest osiągnięcie pełni prawdy i dobra w osobie jego Stwórcy.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Personalistyczna antropologia, stanowiąca podstawę chrześcijańskiej pedagogiki religii, pociąga za sobą wiele implikacji o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. dotyczą one rozumienia m.in. tak fundamentalnych z punktu widzenia wychowania religijnego kwestii, jak na-wrócenie, wiara czy modlitwa.

Downloads

Download data is not yet available.